polski angielski niemiecki
Piątek, 14 maja 2021 r. Imieniny: Bonifacego, Julity, Macieja

Wstęp deklaracji

Urząd Gminy w Rusinowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej https://www.rusinow.pl/ zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej https://www.rusinow.pl/.

Dane teleadresowe jednostki:

Telefon : 48 672 70 22
Fax : 48 672 70 23
e-mail : gmina@rusinow.pl

ul. Żeromskiego 4, 26-411 Rusinów

Data publikacji strony internetowej: 2012-06-12

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2012-06-12

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Powody wyłączeń:

 • Multimedia opublikowane przed dniem 23 września 2020 r.
 • Dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowanych przed dniem 23 września 2018 r.
 • Mapy oraz mapy interaktywne.
 • Treści będących w posiadaniu naszego podmiotu, które nie zostały przez nas wytworzone/nabyte.
 • Treści niewykorzystywanych do realizacji bieżących zadań podmiotu publicznego oraz nieuaktualnianych lub niepoddawanych po dniu 23 września 2019 r. przebudowom i zmianom polegającym w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji albo na zmianie sposobu publikowania informacji.

 

Elementy niedostępne:

 • W serwisie stwierdzono brak nagłówków określających strukturę strony.
 • Na stronie zamieszczone są grafiki, których opisy są niezgodne z prezentowaną treścią.
 • W serwisie stwierdzono nielogiczną kolejność podczas poruszania się po elementach.
 • Zasada kontrastu jest niedostosowana w wielu elementach strony.
 • Wybrane zdjęcia na stronie nie posiadają treści alternatywnej.
 • Strona nie daje możliwości sterowania odstępami między literami, akapitami, wersami, słowami.
 • Korzystanie ze strony nie jest możliwe przy wyłącznym używaniu klawiatury.
 • Na stronie występują pułapki związane z klawiszem tabulatora.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Ułatwienia na stronie internetowej

Strona internetowa  posiada następujące ułatwienia:

 • podwyższony kontrast
 • możliwość powiększenia wielkości tekstu
 • mapa strony 

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2020-09-22

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Emilia Smolarska 
e-mail: e.smolarska@rusinow.pl 
Telefon: 48 672 70 22

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl


Dostępność architektoniczna

I. Urząd Gminy w Rusinowie, ul. Żeromskiego 4, 26-411 Rusinów

II. Zakład Obsługi Placówek Oświatowych, ul. Żeromskiego 4, 26-411 Rusinów

III. Gminny Ośrodek Kultury w Rusinowie, ul. Żeromskiego 4, 26-411 Rusinów

Dostępność wejścia

Do budynku prowadzi  jedno  wejście od ul. Żeromskiego. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy Urzędu. Do budynku prowadzą schody. Wejście nie jest dostosowane dla osób poruszających się na wózkach. Wejście nie jest  zabezpieczone bramkami. Budynek nie posiada windy, dla osób poruszających się na wózkach.

Dostępność parkingu

Przed budynkiem wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Dostępność toalety

Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze budynku. Toaleta nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Utrudnienia  

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma windy, oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Pomoc w pokonaniu większych barier w danym budynku

W przypadku niemożności dotarcia interesanta do właściwej komórki urzędu istnieje możliwość zejścia pracownika merytorycznego na parter i obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób.

Obsługa osób słabosłyszących

Nie ma możliwości obsługi osób słabosłyszących/niesłyszących w języku migowym.

IV. Gminna Biblioteka Publiczna w Rusinowie, ul. Żeromskiego 4, 26-411 Rusinów

Do budynku prowadzi  jedno  wejście od ul. Żeromskiego. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy Biblioteki. Do budynku prowadzą schody oraz podjazd dla wózków, znajdujący się z lewej strony budynku przy schodach, nie ma progu.

V. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rusinowie, ul. Zaciszna 30, 26-411 Rusinów

Przed budynkiem wyznaczono dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.


Inne oświadczenia

Urząd Gminy w Rusinowie jest na etapie wdrażania nowej strony internetowej. W związku z przestarzałym systemem strony internetowej www.rusinow.pl deklaracja dostępności nie jest w pełni zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Valid XHTML 1.1 Walidacja WCAG2-AA Walidacja WCAG2-AA