polski angielski niemiecki
Poniedziałek, 19 kwietnia 2021 r. Imieniny: Alfa, Leonii, Tytusa

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rusinowie 
Ul. Zaciszna 30 
26-411 Rusinów 
Tel./Fax (48) 322-28-76 
mail: gops@rusinow.pl 


Kierownik
– Stanisława Jarek
Pomoc Społeczna – Maria Kowalska, Beata Skałban
Świadczenia Rodzinne - Magdalena Fidos 
Świadczenia wychowawcze - Małgorzata Korycka


Inspektor Ochrony Danych

Elżbieta Walasik
e-mail: e.walasik@rusinow.pl

tel: (48) 6727022 wew. 22

 

Dodatkowe dokumenty do zasiłku rodzinnego

 1. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego za rok ubiegły małżonków i dorosłych członków rodziny do 25 lat.
 2. Osoba przedstawiająca niski dochód lub dochód zerowy z Urzędu Skarbowego za rok ubiegły zobowiązana jest przedstawić aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu bądź zaświadczenie o rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy.
 3. Nakaz płatniczy o posiadanym gospodarstwie rolnym (powierzchnia przeliczeniowa w ha) za rok ubiegły - kopia.
 4. Zaświadczenie ze szkoły ponadgimnazjalnej.
 5. Odpis skrócony aktu urodzenia dzieci (jeżeli nie ma w dokumentach).
 6. Zaświadczenie z KRUS-u o pobieranym zasiłku chorobowym za rok ubiegły (dotyczy rolników).
 7. Zaświadczenie o pobranym stypendium (z Urzędu Gminy, ze Starostwa Powiatowego i z uczelni za rok ubiegły).
 8. Kserokopia dowodu osobistego.
 9. Zaświadczenie od pracodawcy o udzielonym urlopie wychowawczym (jeżeli dotyczy).
 10. Zaświadczenie z ZUS-u o zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych (jeżeli dotyczy). 

Dodatkowe dokumenty do stypendium szkolnego

 1. Zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości miesięcznego wynagrodzenia z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.
 2. Zaświadczenie lub nakaz płatniczy o posiadanej wielkości gospodarstwa rolnego.
 3. Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o statusie bezrobotnego.
 4. Zaświadczenie ze szkoły.

Valid XHTML 1.1 Walidacja WCAG2-AA Walidacja WCAG2-AA