polski angielski niemiecki
Poniedziałek, 19 kwietnia 2021 r. Imieniny: Alfa, Leonii, Tytusa
Nowy system zbiórki odpadów komunalnych

SZANOWNI MIESZKAŃCY GMINY RUSINÓW.

 
Ustawą Sejmową przyjętą na wniosek Rządu został wprowadzony nowy system odbioru i utylizacji odpadów komunalnych. System wchodzi w życie 1 lipca 2013 r.. Zmiany zostały przyjęte ustawą z dnia 1 lipca 2011 r o zmianie ustawy o porządku i czystości w gminie (Dz.U. 2011 nr 152 poz. 897)
Co się zmieni od 1.07.2013 r?
W/w ustawą i postanowieniami Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami na gminy zostały nałożone następujące, niestety kosztowne obowiązki, a mianowicie:
1. Zapewnienie 50% poziomu odzysku i utylizacji w gminie odpadów biodegradalnych. Są to odpady zielone powstałe z koszenia traw, liście i gałęzie, odpady kuchenne. Odpady te mają generować w procesie rozkładu tak zwane gazy cieplarniane, odpowiedzialne według Unii Europejskiej za część efektu cieplarnianego na ziemi. Brak utylizacji w wysokości 50% odpadów biodegradalnych już w 2013 r. spowoduje nałożenie na gminy kar finansowych. Odpady te winny być zebrane i wywiezione do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) w Radomiu. Gmina musi wprowadzić zbiórkę tych odpadów. Planuje się zbiórkę 4 razy w roku. Odpady te, głównie skoszone trawy i liście po ułożeniu w pryzmę będą odbierane przez firmę wyłonioną w przetargu, prasowane i wywożone do Radomia. Gmina Rusinów nie posiada kompostowni i instalacji do odzysku gazów cieplarnianych (metan i CO2).
2. Odpady komunalne muszą być segregowane w gospodarstwach na 9 frakcji  (3 – 4 worki). Brak segregacji będzie oznaczało wyższą opłatę.
3. Odpady zmieszane komunalne (nieposegregowane) będą zbierane tak jak dotychczas, ale wywożone będą do Radomia gdzie będą poddane dalszej segregacji.
4. Gminy muszą zorganizować tzw. Gminne Punkty Odbioru Segregowanych Odpadów, które będą przyjmować wszystkie odpady powstałe w gospodarstwach domowych, w tym szkodliwe, jak leki, akumulatory, opony, odpady ze sprzątania, z domowego remontu (Jeżeli remont lub budowę prowadzi firma winna ona zawrzeć umowę z Przedsiębiorcą – wyspecjalizowaną firmą i utylizować odpady z budowy na swój koszt).
5. Gminy mogą Uchwałą Rady Gminy przejąć obowiązki odbioru odpadów z nieruchomości niezamieszkałych (domki rekreacyjne, cmentarze, szkoły i miejsca publiczne), na których powstają odpady komunalne.
6. Cały system ma być zgodnie z wolą Sejmu sfinansowany z nowego podatku – „opłaty śmieciowej”, którą będą płacić właściciele i użytkownicy gospodarstw domowych, od gospodarstwa lub od osób zamieszkujących w gospodarstwie domowym. Powstałe metody naliczania, od ilości zużytej wody lub od m2 mieszkania (na które zezwala ustawa) nie mogą być zastosowane na terenach wiejskich.
7. Umowy dotychczas zawarte z firmami prywatnymi na odbiór odpadów z gospodarstw należy wypowiedzieć pisemnie do k. marca 2013 r. Pomoc w tej sprawie będzie można uzyskać w Urzędzie Gminy.
8. Każdy właściciel lub użytkownik posesji będzie zobowiązany złożyć w Urzędzie Gminy do k. czerwca 2013 r. deklarację na podatek „śmieciowy”. Wzór będzie dostępny w Urzędzie lub na stronie internetowej – Biuletynie Informacji Publicznej (BIP).
9. Podatek będzie płacony razem z podatkami lokalnymi kwartalnie, wg. stawki ustalonej przez Radę Gminy. Stawka podatku musi w pełni pokryć koszty wprowadzenia i utrzymania systemu. Gmina nie uzyska dotacji na utrzymanie sytemu.
10. Dla mieszkańców gmin odległych od RIPOK w Radomiu, kosztem dodatkowym oprócz kosztów całego systemu utylizacji odpadów, będzie koszt transportu do Radomia, i koszt budowy baz przeładunkowych odpadów ze „śmieciarek” na samochody transportowe.
11. Gminy zorganizują przetargi na wyłonienie firmy obsługującej system. Dotychczas działające firmy mogą w nich wystartować. Gminy: Odrzywół, Klwów, Potworów, Rusinów i Gielniów planują wspólny przetarg aby zmniejszyć koszty wprowadzenia i utrzymania systemu.
12. Szczegóły systemu, sposobu naliczania opłaty, jej wysokość i terminarz odbioru odpadów będzie omawiany po 1 stycznia na spotkaniach informacyjnych oraz dostępny na stronie internetowej gminy: www.rusinow.pl w zakładce - Utylizacja Odpadów. Szczegółowych informacji udzielać będą pracownicy Urzędu Gminy, Pan Józef Skałban, Pani Zofia Kucharczyk i Pani Bożena Zaraś (tel 48/ 67 27 022 w. 22 i 18).

Valid XHTML 1.1 Walidacja WCAG2-AA Walidacja WCAG2-AA