polski angielski niemiecki
Poniedziałek, 19 kwietnia 2021 r. Imieniny: Alfa, Leonii, Tytusa
Zezwolenie na prowadzenie działalności regulowanej
 

KARTA USŁUGI 

Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 
 
1.
 
Symbol:
 
 
 
2.
 
Opis sprawy:
 
 
 
3.
 
Kogo dotyczy:
 
 
 
4.
 
Wymagane dokumenty:
 
Wymagane dokumenty:
 
1.Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

2.Kserokopie: aktualnego wypisu z rejestru prowadzonej działalności gospodarczej, aktualnego KRS – (wydane nie później niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku), aktualnej umowy zawarcia spółki cywilnej itp.
 
3. Kserokopie dowodów rejestracyjnych posiadanych pojazdów służących do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
 
4. Kserokopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do miejsca garażowania ww. pojazdów (baza transportowo – magazynowa).
 
5. Kserokopia umowy zawartej na wykonywanie czynności w zakresie mycia i dezynfekcji pojazdów.
 
6. Kserokopia dokumentu potwierdzającego gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną.
 
7. Zaświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne.
 
8. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.
 
 Na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych wymagane jest uzyskanie zezwolenia.
 
5.
 
Miejsce składania pism:
Urząd Gminy w Rusinowie ul. Żeromskiego 4
Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
 
6.
 
Termin i sposób załatwienia:
 
Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego:
1. do 1 miesiąca.
2. do 2 miesięcy w sprawach szczególnie skomplikowanych.
 
Tryb odwoławczy:
Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzje w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
 
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267).
2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r., poz. 1282 z późn. zm.).
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391).
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. Nr 193, poz. 1617).
5. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy R
usinów Nr XXIII/120/13
6. Uchwała Rady Gminy Rusinów Nr XXV/129/13 w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Rusinów (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2013 r poz. 6354).
 
7.
 
Opłaty:

 

1. 107 zł – opłata skarbowa za udzielenie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.

2. Przedłużenie terminu ważności lub zmiana warunków zezwolenia, jeżeli:
a. rozszerzenia zakresu działalności – 50% stawki określonej od zezwolenia dla każdego rodzaju działalności,
b. treścią zmiany jest kolejny rodzaj

działalności – 100% stawki określonej od zezwolenia;

3. Wpłaty opłaty skarbowej można dokonać :
- przelewem lub przekazem na rachunek   bankowy Urzędu Gminy w Rusinowie,
- bezpośrednio w kasie Urzędu,

Na stronie internetowej Urzędu Gminy Rusinów www.rusinow.pl
 znajduje się numer Rachunku bankowego.                                          
4. Opłata skarbowa podlega zwrotowi, jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie wydano zezwolenia. Zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek.
 
5. Zwolnione z opłaty skarbowej są:
a. jednostki budżetowe,
b. jednostki samorządu terytorialnego,
c. organizacje pożytku publicznego, jeżeli składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
d. osoby, które składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej, albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powod
u ubóstwa.
 
8.
 
Podstawa prawna:
 
 
 
9.
 
Tryb odwoławczy:
 
 
 
10.
 
Inne informacje:
 
 

Valid XHTML 1.1 Walidacja WCAG2-AA Walidacja WCAG2-AA