polski angielski niemiecki
Poniedziałek, 19 kwietnia 2021 r. Imieniny: Alfa, Leonii, Tytusa
System zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Rusinów
Szanowni mieszkańcy Gminy Rusinów                             
Ustawą z 1 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawodawca  wprowadził daleko idące zmiany w systemie odbioru i utylizacji odpadów komunalnych, o których pragniemy Państwa pokrótce poinformować.
Od 1 lipca 2013 roku system będzie działał następująco:
- wszyscy właściciele nieruchomości  mają obowiązek segregacji odpadów komunalnych (także zmieszanych i biodegradowalnych). Gospodarstwa, które nie będą segregować lub będą źle segregować zapłacą wyższą opłatę.
- wszyscy właściciele ( zarządcy ) nieruchomości, na której powstają odpady komunalne muszą zapłacić opłatę w Urzędzie Gminy. Opłata z mocy ustawy jest powszechna i obowiązkowa. Wysokość opłaty została ustalona przez Radę Gminy Rusinów i wynosi:
przy zbiórce selektywnej
- 10,00 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego jednoosobowego,
- 18,00 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego dwuosobowego i większego,
oraz przy zbiórce nieselektywnej
- 15,00 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego jednoosobowego,                
- 36,00 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego dwuosobowego i większego,

Co powinien uczynić właściciel nieruchomości do końca czerwca 2013:
1. Złożyć deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Urzędzie Gminy w Rusinowie, w której należy określić między innymi ile osób zamieszkuje daną nieruchomość.
2. Druki deklaracji dostarczą przedstawiciele Urzędu Gminy w Rusinowie lub można je pobrać w Urzędzie Gminy. Deklaracja musi być złożona w Urzędzie Gminy najpóźniej do 20 czerwca br. Wypełnione deklaracje można oddać pracownikom Urzędu Gminy.
3. Ustalić z Wykonawcą, z którym zostanie zawarta umowa na odbiór odpadów komunalnych sposób udostępnienia pojemników, albowiem ustawa nałożyła na właścicieli obowiązek wyposażenia posesji w pojemnik. Wykonawca (firma odbierająca odpady komunalne) ma obowiązek użyczyć lub wydzierżawić pojemnik.
4. Segregować odpady na frakcje:
- mokre - biodegradowalne (odpady kuchenne, zielone, mokry papier) w pojemniku zamkniętym, odbiór raz w miesiącu.
- suche (papier, szkło, plastik, opakowania, puste kartony, niebezpieczne – baterie, żarówki). Szczegółowy opis będzie na pojemnikach (workach), odbiór będzie następował raz na miesiąc w miesiącach letnich i raz na dwa miesiące   w miesiącach zimowych.                                           
5. Dwa razy w roku Wykonawca będzie zbierać odpady wielkogabarytowe          (meble, urządzenia rekreacyjne itp.) oraz odpady elektryczne i AGD.
6. Zachęca się by osoby posiadające gospodarstwa rolne w miarę możliwości wykorzystywały odpady zielone w produkcji rolniczej lub wybudowały miejsce do ich kompostowania ( kompostownik).
7. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać bez wezwania na rachunek Urzędu Gminy w BS Przysucha F/Rusinów nr 46 9145 1053 3200 2378 2000 0003. Opłata naliczana będzie miesięcznie , jednak należy ją uiszczać w przeliczeniu na kwartał, zachowując terminy kwartalne, do dnia 15 kwietnia br za I kwartał, 15 lipca br za II kwartał, 15 października br za III kwartał, 15 grudnia br za IV kwartał.
8. Odwozić nadmiar odpadów komunalnych do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Będzie on czynny od 01.01.2014 r. na składowisku odpadów w Odrzywole. Tam przyjmowane będą także popioły.
Szczegółowe informacje można uzyskać w  Urzędzie Gminy w Rusinowie, Referat Gospodarki Komunalnej  i Ochrony Środowiska pok. 07 lub 09 tel. 48 67 27 022 wew. 18 lub 22.

Poniżej znajdują się pliki Uchwał Rady Gminy w Rusinowie dotyczące systemu zbiórki odpadów komunalnych oraz wzór deklaracji dla właścicieli nieruchomości.

Złóż deklarację on-line >>tutaj<<

Valid XHTML 1.1 Walidacja WCAG2-AA Walidacja WCAG2-AA