polski angielski niemiecki
Poniedziałek, 25 maja 2020 r. Imieniny: Borysa, Magdy, Marii-Magdaleny
zapytanie cenowe

 ZAPYTANIE CENOWE

 

dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych  równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.jedn. Dz. U.  z 2017 r., poz. 1579) - ustawy nie stosuje się

 1. Zamawiający:

Stowarzyszenie „Razem w Przyszłość”; ul. Żeromskiego 4, 26-411 Rusinów, e-mail: hanna.kobylka@rusinow.pl; tel. 048 672 70 22 we. 25, fax 048 672 70 23, (www.rusinow.pl zakładka – organizacje pozarządowe) zaprasza do złożenia oferty na:

„Zakup i montaż altany z grillem wraz z wyposażeniem do Samorządowego Przedszkola w Rusinowie  z siedzibą w Gałkach.”

2. Określenie przedmiotu zamówienia:

2.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż altany z grillem wraz z wyposażeniem przy Samorządowym Przedszkolu w Rusinowie z siedzibą w Gałkach.

Wymagania Zamawiającego:

- altana drewniana, sześciokątna (o przekątnej 3,5 m, słupy nośne 6x12 cm), zadaszona– 1 szt., zaimpregnowana środkiem od siwizny,

-  podłoga – deska 20 mm,

- pokrycie - gont bitumiczny w kolorze czerwonym lub brązowym,

- 5 ław wolnostojących z oparciem,

- stół sześciokątny,

- grill ogrodowy z pokrywą, ruszt szer. ok. 60 lub 70 cm.

Przed dostawą i montażem altany należy skontaktować się z Hanną Kobyłka tel. 48 6727022 wew. 25 w celu ustalenia dokładnej lokalizacji altany na placu przy Samorządowym Przedszkolu w Rusinowie z siedzibą w Gałkach.

2.2. Wszystkie materiały i urządzenia niezbędne do wykonania zamówienia dostarcza Wykonawca. Wszystkie materiały użyte do wykonania przedmiotu zamówienia muszą być nowe i odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonych w art. 10 ustawy Prawo budowlane tj. z dnia 8 czerwca 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1332).

2.3. Wykonawca ma obowiązek:

- zabezpieczyć teren robót z zachowaniem najwyższej staranności z uwzględnieniem specyfiki obiektu oraz jego przeznaczenia;

- wykonać roboty terminowo;

- chronić mienie znajdujące się na terenie robót oraz zapewnić odpowiednie warunki bhp;

- informować Zamawiającego na bieżąco o problemach i okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót, lub opóźnienie terminu wykonania robót;

- zgłosić roboty do odbioru końcowego oraz uczestniczyć w czynnościach odbioru i zapewnić usunięcie stwierdzonych wad;

- uporządkować teren po wykonaniu przedmiotu umowy.

 

2.9. Odpady, śmieci powstałe w trakcie realizacji robót Wykonawca wywiezie poza teren budowy i będzie z nimi postępował zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 stycznia 2012 roku o odpadach tj. z dnia 8 grudnia 2017 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 21).

2.10. Na zamontowane urządzenia objęte niniejszym zamówieniem Wykonawca winien udzielić 2 lata gwarancji jakości i rękojmi za wady. Okres rękojmi za wady biegnie równolegle z okresem udzielonej gwarancji jakości.

Czas trwania okresu rękojmi za wady strony udzielają na okres tożsamy z okresem udzielonej przez Wykonawcę gwarancji jakości.

2.11. Rodzaj zamówienia: robota budowlana

 

2.12. Kody CPV:
45211320-8 - Roboty budowlane w zakresie altan

 

3.Termin realizacji zamówienia:

Od dnia podpisania umowy do 28.08.2018 r.

 

4. Opis sposobu przygotowania ofert.

4.1. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim, podpisaną przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Wykonawcy.

4.2. Wszystkie strony oferty oraz wszelkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany, powinny być parafowane przez osobę uprawnioną.

4.3. Wykonawca zamieści ofertę w nieprzezroczystej i zamkniętej kopercie oznaczonej następująco:

Stowarzyszenie „Razem w Przyszłość”, ul. Żeromskiego 4, 26-411 Rusinów

Oferta na „Zakup i montaż altany z grillem wraz z wyposażeniem do Samorządowego Przedszkola w Rusinowie  z siedzibą w Gałkach.”

 

4.4. Ofertę składaną do Zamawiającego za pośrednictwem np. Poczty Polskiej, przesyłki kurierskiej, należy przygotować w sposób określony jak wyżej i przesłać z dopiskiem:

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM 11.07.2018 r. godz. 10.30.

4.5. Ofertę można złożyć również drogą e-mailową na adres: hanna.kobylka@rusinow.pl lub faxem: 48 6727022 wew.26.

4.6. Dla ważności oferta cenowa musi zawierać następujące dokumenty:

4.6.1. wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy – wg. załączonego wzoru formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania cenowego.

 

5. Opis wymagań stawianych Wykonawcy:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

5.1. są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi,

5.2. posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

5.3. W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy posiadający niezbędną wiedzę, dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

5.4. znajdują się  w  sytuacji   ekonomicznej   i  finansowej   zapewniającej   wykonanie przedmiotowego zamówienia.

 

6. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.

6.1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający                                i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną. Każda ze stron na żądanie drugiej, niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

6.2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

6.3. Zamawiający poprawia w ofercie:

6.3.1. oczywiste omyłki pisarskie,

6.3.2. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych

dokonanych pomyłek, zamawiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

6.4. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy który nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w pkt. 6.3 Zapytania cenowego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

 

7. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się                               z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania są:

Hanna Kobyłka, tel. 48 6727022 wew. 25, e-mail: hanna.kobylka@rusinow.pl            

 

8. Forma, miejsce i termin złożenia oferty:

8.1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim (czytelną i trwałą techniką) na załączonym druku „formularz ofertowy”.

8.2. Ofertę cenową należy:

- składać w terminie do dnia 11.07.2018 r. do godz. 1000 w siedzibie zamawiającego w Rusinowie przy ul. Żeromskiego 4, 26-411 Rusinów, pokój nr 25, osobiście, lub pocztą na adres Zamawiającego lub drogą e-mailową na adres hanna.kobylka@rusinow.pl lub faxem: 48 6727022 wew.26.

 

9. Opis sposobu obliczenia ceny ofertowej:

9.1. Cenę ofertową należy przedstawić jako: cenę netto, wysokość podatku VAT, cenę brutto.

9.2. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.

9.3. Cenę oferty należy podać w formie wynagrodzenia ryczałtowego (art. 632 kodeksu cywilnego). Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia.

9.4. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą                   w złotych polskich.

 

10. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium: najniższej ceny

 

11. Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej:

Zamawiający wybierze jako najkorzystniejszą ofertę z najniższą ceną.

 

12. Miejsce i termin odczytania ofert:

- odczytanie treści ofert nastąpi w dniu 11.07.2018 r. o godz. 10.30 w siedzibie zamawiającego, Sala Konferencyjna.

 

13. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

13.1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyniku postępowania.

13.2. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.

13.3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

 

14. Unieważnienie postępowania:

14.1. Zamawiający unieważni prowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w następujących przypadkach:

14.1.1. Nie złożono żadnej oferty spełniającej wymagania udziału postępowaniu;

14.1.2. Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

14.2. Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podawania przyczyny.

 

03-07-2018
Lista komentarzy
Brak komentarzy
Dodaj komentarz
Tylko zalogowani użytkownicy mogą dodawać komentarze. Zaloguj się na stronie głównej aby dodać komentarz.
Szukaj w artykułach
Maj 2020
Pn Wt Śr Cz Pt So N
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Valid XHTML 1.1 Walidacja WCAG2-AA Walidacja WCAG2-AA