polski angielski niemiecki
Czwartek, 28 maja 2020 r. Imieniny: Augustyna, Ingi, Jaromira
Poddziałanie 8.1.2 PO KL - ogłoszenie konkursu
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ogłasza konkurs ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Człowiek – najlepsza inwestycja
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) ogłasza konkurs ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu VIII „Regionalne Kadry Gospodarki”, Działania 8.1: „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałania 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie – projekty konkursowe”
 
Typy projektów do realizacji w ramach konkursu:
 
1. Wsparcie dla osób zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, realizowane w formie tworzenia i wdrażania programów typu outplacement, obejmujących m.in.:
- szkolenia i poradnictwo zawodowe (obligatoryjne formy wsparcia przewidziane w ramach projektu) (a)
- poradnictwo psychologiczne (b)
- pośrednictwo pracy (c)
- staże i praktyki zawodowe przygotowujące do podjęcia pracy w nowym zawodzie (d)
- subsydiowanie zatrudnienia uczestnika projektu u nowego pracodawcy (e)
- bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających podjąć działalność gospodarczą poprzez zastosowanie następujących instrumentów (f):
· doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej,
· przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, do wysokości 40 tys. PLN na osobę,
· wsparcie pomostowe udzielane w okresie do 6 / do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy o udzielenie wsparcia pomostowego, obejmujące finansowe wsparcie pomostowe wypłacane miesięcznie w kwocie nie wyższej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu wypłacenia dotacji, połączone z doradztwem oraz pomocą w efektywnym wykorzystaniu dotacji (wyłącznie dla osób, które rozpoczęły działalność w ramach danego projektu).
- jednorazowy dodatek relokacyjny w wysokości 5 000 zł brutto dla osoby, która uzyskała zatrudnienie w odległości powyżej 50 km od miejsca stałego zamieszkania (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego), z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dojazdu lub zakwaterowania w początkowym okresie zatrudnienia. (g)
- studia podyplomowe (h).
 
Wnioski o dofinansowanie projektów można składać osobiście, kurierem lub pocztą

od 31 marca 2014 r. do 30 kwietnia 2014 r. od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00 w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych,
w Punkcie Przyjmowania Wniosków w Warszawie, przy ul. Jagiellońskiej 74
lub Lokalnych Punktach Informacyjnych w Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu, Siedlcach. O terminie złożenia wniosku decyduje data złożenia wniosku w Punkcie Przyjmowania Wniosków w Warszawie lub w jednym z Lokalnych Punktów Informacyjnych zlokalizowanych w Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu, Siedlcach.
Wnioski, które wpłyną po godzinie 16.00 dnia 30 kwietnia 2014 roku, nie będą rozpatrywane. O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty –z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), które spełnią kryteria określone w dokumentacji konkursowej, z wyłączeniem podmiotów wymienionych w art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).
 Na dofinansowanie realizacji projektów wyłonionych w ramach konkursu przeznaczona jest kwota 23 700 000,00 PLN
 
Dokumentacja Konkursowa jest dostępna do wglądu w MJWPU
w Punkcie Przyjmowania Wniosków w Warszawie,  w Lokalnych Punktach Informacyjnych w Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu, Siedlcach
oraz na stronie internetowej
www.mazowia.eu i www.mazovia.pl.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Informacji i Szkoleń Beneficjentów oraz pod numerem infolinii:0 801 101 101,e-mail: punkt_kontaktowy@mazowia.eu
 
 
Ogłoszenie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 
01-04-2014
Lista komentarzy
Brak komentarzy
Dodaj komentarz
Tylko zalogowani użytkownicy mogą dodawać komentarze. Zaloguj się na stronie głównej aby dodać komentarz.
Szukaj w artykułach
Maj 2020
Pn Wt Śr Cz Pt So N
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Valid XHTML 1.1 Walidacja WCAG2-AA Walidacja WCAG2-AA