polski angielski niemiecki
Piątek, 27 listopada 2020 r. Imieniny: Franciszka, Kseni, Maksymiliana
ZAWIADOMIENIE
Zawiadomienie
o zmianie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia  stawek tej opłaty obowiązującej od 01.01.2021 r.

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r., poz. 1439), Wójt Gminy Rusinów zawiadamia, iż dnia 18 września 2020 r. Rada Gminy Rusinów podjęła Uchwały związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi oraz utrzymaniem czystości i porządku na terenie Gminy Rusinów:

1.     Uchwała Nr XIII/97/20 Rady Gminy Rusinów z dnia 18 września 2020 roku
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z tej opłaty;
2.     Uchwała Nr XIII/98/20 Rady Gminy Rusinów z dnia 18 września 2020 roku
w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rusinów;
3.     Uchwała Nr XIII/99/20 Rady Gminy Rusinów z dnia 18 września 2020 roku
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Gminy Rusinów w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
4.     Uchwała Nr XIII/100/20 Rady Gminy Rusinów z dnia 18 września 2020 roku
w sprawie wzoru deklaracji o wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

Zgodnie z powyższym od 01.01.2021 r. ulega zmianie metoda oraz stawka opłat  za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wysokość opłaty liczona będzie od
liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, a nie jak dotychczas od gospodarstwa domowego.

 Nowe stawki obowiązujące od 01.01.2021 r.:

1.     12,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość za odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny;
2.     W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku segregacji odpadów, Wójt Gminy Rusinów z urzędu wyda decyzję, w której określi wysokość opłaty   w wysokości dwukrotności stawki podstawowej, tj. 24,00 zł od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość za miesiąc, w którym nie wypełniono obowiązku segregacji
3.     Zwalnia się z części  opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostującymi bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości – 2,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość.
 
W związku z powyższymi zmianami każdy właściciel nieruchomości jest zobowiązany
do złożenia nowej deklaracji do dnia 31.12.2020 r. Wzór nowej deklaracji dostępny jest na stronie
Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Rusinów w zakładce pliki do pobrania oraz w budynku Urzędu Gminy Rusinów.

Deklarację można złożyć w Urzędzie Gminy Rusinów, ul. Żeromskiego 4, wysłać pocztą bądź złożyć za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej (wymaga posiadania podpisu elektronicznego).

W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Wójt Gminy Rusinów określi, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Po doręczeniu decyzji złożenie deklaracji nie jest dopuszczalne, jeżeli nie następuje zmiana danych niezbędnych do określenia wysokości tej opłaty.

W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do prawidłowości danych zawartych w deklaracji Urząd wezwie do udzielenia wyjaśnień w powyższym zakresie oraz do złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wykazującej stan faktyczny zgodny z rzeczywistością. Niewypełnienie tego obowiązku prowadzi do wydania decyzji administracyjnej określającej wysokość zaległości i odsetek.

Jednocześnie informujemy, iż nowy Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rusinów dostępny jest na stronie internetowej
Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Rusinów w zakładce regulaminy, plany, strategie i programy oraz w budynku Urzędu Gminy w Rusinowie.

 

                                                                  Wójt Gminy Rusinów

                                                                  /-/

                                                                   Marian Andrzej Wesołowski

21-10-2020
Galeria
Szukaj w artykułach
Listopad 2020
Pn Wt Śr Cz Pt So N
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

Valid XHTML 1.1 Walidacja WCAG2-AA Walidacja WCAG2-AA